Do poczytania przy kawie

Super do poczytania przy kawie lub herbacie. Piszemy o gospodarce, nieruchomościach, medycynie, sporcie i innych aspektach życia

Adwokat świadczący usługi prawnicze z urzędu

Adwokat świadczący usługi prawnicze z urzędu

Adwokat świadczący usługi prawnicze z urzędu – nie każdego stać, aby wynająć skorzystać z usług prawniczych prywatnego adwokata, sąd może przyznać go, jeśli uzna że jego pomoc jest niezbędna w sprawie. O adwokata z urzędu mogą starać się osoby, które wykażą, że nie są w stanie ponieść kosztów związanych z wynajęciem prywatnego specjalisty.

Jak ubiegać się o bezpłatne usługi prawnicze?

Aby uzyskać bezpłatna pomoc należy złożyć wniosek do sądu, w którym toczy się nasza sprawa. Należy dołączyć do niego oświadczenie o zarobkach, wydatkach przypadającego na jednego członka rodziny, liczebny jej stan oraz informacje o głównym źródle utrzymania. Należy pamiętać, że powyższy wniosek należy wypełniać tylko i wyłącznie zgodnie z prawdą, ponieważ za wprowadzanie w błąd sądu, grozi odpowiedzialność karna. Sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie, w którym zapewni, ona, iż złożone przez nią oświadczenie jest zgodne z prawdą. Gdy zaś sąd ma uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego wnioskującego, może zarządzić odpowiednie dochodzenie wyjaśniające. W wyżej wspomnianym wniosku należy zawrzeć podane informacje:

 1. a) Ilość osób na utrzymaniu.
  b) Dochody (zaświadczenie o zarobkach, PIT z urzędu skarbowego).
  c)Dochody najbliższych.                                                                                              
  d) Informacje czy po pobierane  są alimenty lub zasiłek rodzinny z opieki społecznej.
  e) Czy wiążą nas jakieś zobowiązania kredytowe, w bankach lub parabankach.
  f) czy posiadamy komornika
  g) czy mamy mieszkanie własnościowe, samochód, inne wartościowe rzeczy.

Czy stan majątkowy, to jedyny warunek, aby ubiegać się usługi prawnicze z urzędu?

Adwokat świadczący usługi prawnicze z urzęduNic bardziej mylnego, sąd przychyli się do naszego wniosku, tylko wtedy jeśli uzna udział adwokata w sprawie za konieczny. Przy takowej ocenie bierze pod uwagę między innymi skomplikowanie sprawy, robi też rozeznanie czy sami jesteśmy w stanie w jasny i logiczny sposób przedstawić swoje stanowisko. Jeżeli nie jesteśmy oraz nie mamy zbyt dużego pojęcia w zakresie prawa, mamy większą szansę na uzyskanie bezpłatnej pomocy ze strony sądu. Są też przypadki, w których, sąd ma obowiązek przyznać adwokata świadczącego usługi prawnicze z urzędu, nawet bez wniosku. Mianowicie są to osoby:
a) które nie ukończyły 18 roku życia
b) w których zachodzi poważna wątpliwość, czy były świadome popełnionych przez siebie czynów. (na podstawie opinii biegłych, lekarzy psychiatrii)
c)  głuchonieme lub niewidome
d) którym w postępowaniu sądu okręgowego zarzucono morderstwo.

Kto może być naszym obrońcom i świadczyć dla nas nieodpłatne usługi prawnicze?

Obrońcą z urzędu może być osoba wpisana na listę adwokatów i wykonywająca ten zawód. Może być to, adwokat prowadzący zarówno kancelarie adwokacką, jak i ci, którzy prowadzą spółki cywilne czy partnerskie, które zajmują się świadczeniem pomocy prawnej. W niektórych przypadkach obrońcą może być też aplikant adwokacki.
Istnieje również możliwość ustanowienia dla strony postępowania cywilnego adwokata wskazanego przez stronę. Należy wtedy imiennie podać pełnomocnika, który ma świadczyć dla nas usługi prawnicze. W miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wyznaczy stronie wskazanego przez nią pełnomocnika.

Czy sąd może odrzucić nasz wniosek?

Oczywiście ma do tego pełne prawo, jednak w razie oddalenia wniosku, nam przysługuje prawo do odwołania się od wyroku sądu. Należy jednak pamiętać, aby nie powoływać się na te same okoliczności, które zostały wskazane w oddalonym przez sąd wniosku. Takie odwołanie nie wiąże się z żadnymi kosztami – jest bezpłatne.

Zobacz również:

Niedoceniony adwokat z urzędu

Wielu prawników, mówi o tym, że nie są wynagradzani adekwatnie do czasu poświęconego na usługi prawnicze które świadczą. Wynagrodzenie nie rekompensuje im poświęconego nakładu pracy. (źr. www.rp.pl) Stawki opłat za usługi prawnicze adwokatów oraz radców prawnych są bowiem tak ukształtowane, iż sąd w wielu przypadkach nie ma możliwości przyznania stronie wygrywającej zwrotu realnych kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem się, oraz prowadzeniem sprawy. Sam adwokat nie może odmówić obrony z urzędu, ponieważ tym samym naraziłby się na postępowanie dyscyplinarne.

Czy można zmienić adwokata z urzędu?

Zmiana adwokata z urzędu, może tylko zajść na wniosek sądu. Jeśli sąd wyznaczył nam specjalisty, który świadczy dla nas usługi prawnicze, a my nie do końca jesteśmy zadowoleni z jakości jego pomocy możemy wytoczyć odpowiednie pismo, tylko wtedy, jeśli nasz pełnomocnik działa na naszą szkodę, lub nie przykłada zbyt dużej uwagi do naszej sprawy. Sąd bardzo rzadko uznaje takie wnioski, ponieważ to wiąże się z dodatkowymi kosztami, oraz z oddaleniem się procesów w czasie. Istnieje też możliwość nakłonienia adwokata, do napisania wniosku, w którym zrezygnuje z prowadzenia sprawy, ze względu na trudności komunikacyjne, czy przekonania moralne. Jednak tutaj również są małe szanse na powodzenie, ponieważ adwokaci świadczące usługi prawnicze z urzędu, nie chcą tracić klientów.